Energie pro naše domovy...
„Jsme městská společnost, víme kam směřujeme, máme cíl.“
Transparentní cena tepelné energie. V ceně pouze oprávněné náklady v souladu s platnou legislativou.

Budeme optimalizovat a modernizovat soustavu centrálního zásobování teplem, snížíme tepelné ztráty.

Vyřešíme letitý problém s kvalitou teplé vody.
Co řešíme?
Teplo Chodov s.r.o.
LICENCOVANÝ PROVOZ CZT
provoz, modernizace
a optimalizace CZT

místní dispečink

ENERGETICKÝ MANAGEMENT
budovy v majetku města později SVJ a další objekty

poradenství – energetické úspory

KOMUNITNÍ ENERGETIKA
městské společenství obnovitelné energie

příklady dobré praxe

Co připravujeme?
Teplo Chodov s.r.o.
Montáž bytových vodoměrů a RTN, monitoring spotřeb, online odečty.
Rozúčtování nákladů topení,
SV, TV pro SVJ.
Havarijní služba voda,
topení elektro.
Aktuální dění:
Teplo Chodov s.r.o.
Cena tepla 2024 o 100 Kč nižší

Cena tepla pro rok 2024 je levnější než od Marservisu. Odběratelé, zatím pouze na okruhu stanic 5 a 9, kteří mají uzavřenou smlouvu se společností Teplo Chodov s.r.o., mají cenu tepla o 100 Kč nižší než ostatní odběratelé v Chodově. Do ceny tepla jsou promítnuty pouze oprávněné náklady v souladu s platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie, okruh stanice 9

lnformace k uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie okruh stanice číslo 9.

Tato informace se týká prozatím pouze okruhu stanice číslo 9. Společnost Teplo Chodov s.r.o. má od listopadu 2023 v držení předávací stanice číslo 5 a 9, které také provozuje na základě licence vydané Energetickým regulačním úřadem. Podle práva je povinností licencovaného provozovatele uzavřít s odběrateli smlouvy na dodávku tepelné energie na následující časové období.

Abychom  této zákonem uložené povinnosti dostáli, zaslali jsme vám, odběratelům na okruhu stanice číslo 9, k podpisu smlouvu na dodávku tepelné energie pro rok 2024 včetně příloh. Před podpisem, prosím, o kontrolu správnosti údajů o odběrateli. Případné změny do smluv zapracujeme a připravíme k podpisu.

Podpis smlouvy je možné provést elektronicky pomocí certifikovaného podpisu, bez opuštění tepla domova nebo přímo v kanceláři společnosti Teplo Chodov s.r.o., v předem domluvený termín, kde pro Vás bude smlouva připravena.

Jste na svátky mimo Chodov nebo "se to prostě nehodí"? Nevadí. Nechceme vás za každou cenu tahat z rodinného kruhu. Smlouvu můžete podepsat s ohledem na nastavený termín záloh až do 08.01.2024. Účinnost smlouvy zůstává od 01. 01.2024. Retroaktivita je přípustná.

Zdeněk Süsseneck, jednatel společnosti

Informace k uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie, ostatní okruhy

Informace k uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie.

Rozhodnutím Energetického regulačního úřadu byla stávajícímu dodavateli tepelné energie, společnosti MARSERV|S, s.r.o. zrušena licence na rozvod tepelné energie pro město Chodov s účinností k 16. listopadu letošního roku. Ke stejnému dni nabylo právní moci rozhodnutí o změně licence společnosti Teplo Chodov s.r.o., které ji opravňuje k provozování stejného rozvodného tepelného zařízení.

Podle práva měl MARSERVIS, s.r.o., po nabytí právní moci správního rozhodnutí přestat zařízení provozovat, ukončit smluvní vztahy s odběrateli a umožnit Teplo Chodov s.r.o. převzetí zařízení a jeho provozování. Přestože byl MARSERVIS, s.r.o. před nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení licence v dostatečném časovém předstihu opakovaně vyzýván ke spolupráci na předání provozu, rozhodnutí o zrušení licence se vzepřel a teplárenskou soustavu provozuje i nadále bez licence.

Město Chodov i Teplo Chodov s.r.o. intenzivně řeší nastalý problém, který nemá v České republice obdoby. Bohužel všechna naše podání učiněná vůči soudům, správním orgánům či orgánům činným v trestním řízení nepřinesou rychlá řešení, proto se budeme muset obrnit trpělivostí a problém řešit postupnými kroky, jak situace umožní. V soudních sporech zahájených proti společnosti MARSERVIS, s.r.o. i před více jak 10 roky pokračujeme, vymožení práva je bohužel časově i odborně velmi náročné.

Podle práva je povinností licencovaného provozovatele uzavřít s odběrateli smlouvy na dodávku tepelné energie na následující časové období. Abychom této zákonem uložené povinnosti dostáli, zasíláme Vám návrh smlouvy na dodávku tepelné energie pro rok 2024, ale vzhledem k aktuální situaci, kdy Teplo Chodov s.r.o. provozuje jen dvě předávací stanice v Chodově, vám nemůžeme uložit povinnost smlouvu uzavřít. Důvodem tohoto postupu jsou otevřené výhružky vedení MARSERVIS, s.r.o., že neplatícím odběratelům zastaví dodávku tepla.

Poté, co Teplo Chodov s.r.o. převezme provoz ce!ého rozvodného tepelného zařízení, vám budou písemně uděleny pokyny k dalšímu postupu.

Naší nejvyšší prioritou je, aby se nastalé problémy, vyvolané hrubým porušením práv města Chodov i odběratelů, nedotkly odběratelů a tepla jejich domovů.

Prosím o kontrolu správnosti údajů o odběrateli a v případě změn nás, prosím, kontaktujte.

Zdeněk Süssenbeck, jednatel společnosti

Informace k teplofikacím web MĚSTO CHODOV

Vážení odběratelé,

na webových stránkách města je k dispozici záložka "INFORMACE K TEPLOFIKACÍM V CHODOVĚ". Naleznete zde odpovědi na hlavní otázky a také důležité dokumenty www.mestochodov.cz .

Situace v Chodově

Vážení odběratelé,

od středy 22.11.2023 probíhá přebírání provozu rozvodného tepelného zařízení v Chodově novým provozovatelem, kterým je městská společnost Teplo Chodov s.r.o., které byla s právní účinností od 17.11.2023 udělena Energetickým regulačním úřadem licence na rozvod tepelné energie. Stávajícímu provozovateli rozvodného zařízení, společnosti MARSERVIS, s.r.o, byla ke stejnému datu licence zrušena z důvodu ztráty zákonných podmínek pro její další držení.  

Z důvodu předem avizované neochoty MARSERVIS, s.r.o. se provozování rozvodného tepelného zařízení vzdát, jsme se na získání licence a převzetí provozu rozvodného tepelného zařízení dlouhodobě připravovali, přesto jsme hned ve středu při přebírání první předávací stanice v Chodově narazili na nečekané technické překážky, které MARSERVIS, s.r.o. nakladl, aby převzetí provozu bránil a v rozporu s pravomocnými správními i soudními rozhodnutími protahoval dobu, po kterou míní zařízení  nadále provozovat.

Jelikož si společnost MARSERVIS, s.r.o. kladla nesplnitelné podmínky, které jí mají zajistit další provozování rozvodného tepelného zařízení, nezbylo nic jiného, než pokračovat v přebírání teplofikačního majetku a provozu předávacích stanic, což je spojeno s celou řadou technických problémů, do jejichž řešení jsme zapojili nespočet odborníků, které společně s námi na převzetí provozu intenzivně pracují.  Předpokládáme, že pokud nezasáhnou tomu příslušné státní orgány, bude proces přebírání předávacích stanic trvat více dnů nebo až týdnů, přičemž by již neměla být ohrožena dodávka tepla a teplé vody odběratelům.

MARSERVIS, s.r.o.  sice tvrdí, že město Chodov a Teplo Chodov s.r.o. jedná protiprávně, opak je však pravdou. Jednáme výhradně na základě pravomocných rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterými byla společnosti MARSERVIS, s.r.o. zrušena licence na provoz rozvodného zařízení, což je zákonným předpokladem takovou činnost vykonávat.

Jsme přesvědčeni, že po dvaceti letech soudních i správních sporů se ujmeme svého majetku a budeme jej provozovat ke prospěchu všech odběratelů tepla v Chodově.

                                                                                                                                                       

Zdeněk Süssenbeck

jednatel Teplo Chodov s.r.o.

Rozhodnutí ERÚ

Ve čtvrtek 07. 11. 2023 nám bylo doručeno rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o změně licence, respektive o rozšíření stávající licence společnosti Teplo Chodov s.r.o. na celý teplofikační majetek města.

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 nám bylo doručeno rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o zrušení licence společnosti MARSERVIS, s.r.o..

Nabytí právní moci rozhodnutí o změně licence je podmíněno nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení licence. Je tedy otázkou dní, kdy se novým dodavatelem tepla a teplé vody stane městská společnost Teplo Chodov s.r.o.

O dalším průběhu budeme odběratele informovat!

Cena tepla pro rok 2024 je levnější než od Marservisu. Odběratelé, zatím pouze na okruhu stanic 5 a 9, kteří mají uzavřenou smlouvu se společností Teplo Chodov s.r.o., mají cenu tepla o 100 Kč nižší než ostatní odběratelé v Chodově. Do ceny tepla jsou promítnuty pouze oprávněné náklady v souladu s platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

lnformace k uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie okruh stanice číslo 9.

Tato informace se týká prozatím pouze okruhu stanice číslo 9. Společnost Teplo Chodov s.r.o. má od listopadu 2023 v držení předávací stanice číslo 5 a 9, které také provozuje na základě licence vydané Energetickým regulačním úřadem. Podle práva je povinností licencovaného provozovatele uzavřít s odběrateli smlouvy na dodávku tepelné energie na následující časové období.

Abychom  této zákonem uložené povinnosti dostáli, zaslali jsme vám, odběratelům na okruhu stanice číslo 9, k podpisu smlouvu na dodávku tepelné energie pro rok 2024 včetně příloh. Před podpisem, prosím, o kontrolu správnosti údajů o odběrateli. Případné změny do smluv zapracujeme a připravíme k podpisu.

Podpis smlouvy je možné provést elektronicky pomocí certifikovaného podpisu, bez opuštění tepla domova nebo přímo v kanceláři společnosti Teplo Chodov s.r.o., v předem domluvený termín, kde pro Vás bude smlouva připravena.

Jste na svátky mimo Chodov nebo "se to prostě nehodí"? Nevadí. Nechceme vás za každou cenu tahat z rodinného kruhu. Smlouvu můžete podepsat s ohledem na nastavený termín záloh až do 08.01.2024. Účinnost smlouvy zůstává od 01. 01.2024. Retroaktivita je přípustná.

Zdeněk Süsseneck, jednatel společnosti

Informace k uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie.

Rozhodnutím Energetického regulačního úřadu byla stávajícímu dodavateli tepelné energie, společnosti MARSERV|S, s.r.o. zrušena licence na rozvod tepelné energie pro město Chodov s účinností k 16. listopadu letošního roku. Ke stejnému dni nabylo právní moci rozhodnutí o změně licence společnosti Teplo Chodov s.r.o., které ji opravňuje k provozování stejného rozvodného tepelného zařízení.

Podle práva měl MARSERVIS, s.r.o., po nabytí právní moci správního rozhodnutí přestat zařízení provozovat, ukončit smluvní vztahy s odběrateli a umožnit Teplo Chodov s.r.o. převzetí zařízení a jeho provozování. Přestože byl MARSERVIS, s.r.o. před nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení licence v dostatečném časovém předstihu opakovaně vyzýván ke spolupráci na předání provozu, rozhodnutí o zrušení licence se vzepřel a teplárenskou soustavu provozuje i nadále bez licence.

Město Chodov i Teplo Chodov s.r.o. intenzivně řeší nastalý problém, který nemá v České republice obdoby. Bohužel všechna naše podání učiněná vůči soudům, správním orgánům či orgánům činným v trestním řízení nepřinesou rychlá řešení, proto se budeme muset obrnit trpělivostí a problém řešit postupnými kroky, jak situace umožní. V soudních sporech zahájených proti společnosti MARSERVIS, s.r.o. i před více jak 10 roky pokračujeme, vymožení práva je bohužel časově i odborně velmi náročné.

Podle práva je povinností licencovaného provozovatele uzavřít s odběrateli smlouvy na dodávku tepelné energie na následující časové období. Abychom této zákonem uložené povinnosti dostáli, zasíláme Vám návrh smlouvy na dodávku tepelné energie pro rok 2024, ale vzhledem k aktuální situaci, kdy Teplo Chodov s.r.o. provozuje jen dvě předávací stanice v Chodově, vám nemůžeme uložit povinnost smlouvu uzavřít. Důvodem tohoto postupu jsou otevřené výhružky vedení MARSERVIS, s.r.o., že neplatícím odběratelům zastaví dodávku tepla.

Poté, co Teplo Chodov s.r.o. převezme provoz ce!ého rozvodného tepelného zařízení, vám budou písemně uděleny pokyny k dalšímu postupu.

Naší nejvyšší prioritou je, aby se nastalé problémy, vyvolané hrubým porušením práv města Chodov i odběratelů, nedotkly odběratelů a tepla jejich domovů.

Prosím o kontrolu správnosti údajů o odběrateli a v případě změn nás, prosím, kontaktujte.

Zdeněk Süssenbeck, jednatel společnosti

Vážení odběratelé,

na webových stránkách města je k dispozici záložka "INFORMACE K TEPLOFIKACÍM V CHODOVĚ". Naleznete zde odpovědi na hlavní otázky a také důležité dokumenty www.mestochodov.cz .

Vážení odběratelé,

od středy 22.11.2023 probíhá přebírání provozu rozvodného tepelného zařízení v Chodově novým provozovatelem, kterým je městská společnost Teplo Chodov s.r.o., které byla s právní účinností od 17.11.2023 udělena Energetickým regulačním úřadem licence na rozvod tepelné energie. Stávajícímu provozovateli rozvodného zařízení, společnosti MARSERVIS, s.r.o, byla ke stejnému datu licence zrušena z důvodu ztráty zákonných podmínek pro její další držení.  

Z důvodu předem avizované neochoty MARSERVIS, s.r.o. se provozování rozvodného tepelného zařízení vzdát, jsme se na získání licence a převzetí provozu rozvodného tepelného zařízení dlouhodobě připravovali, přesto jsme hned ve středu při přebírání první předávací stanice v Chodově narazili na nečekané technické překážky, které MARSERVIS, s.r.o. nakladl, aby převzetí provozu bránil a v rozporu s pravomocnými správními i soudními rozhodnutími protahoval dobu, po kterou míní zařízení  nadále provozovat.

Jelikož si společnost MARSERVIS, s.r.o. kladla nesplnitelné podmínky, které jí mají zajistit další provozování rozvodného tepelného zařízení, nezbylo nic jiného, než pokračovat v přebírání teplofikačního majetku a provozu předávacích stanic, což je spojeno s celou řadou technických problémů, do jejichž řešení jsme zapojili nespočet odborníků, které společně s námi na převzetí provozu intenzivně pracují.  Předpokládáme, že pokud nezasáhnou tomu příslušné státní orgány, bude proces přebírání předávacích stanic trvat více dnů nebo až týdnů, přičemž by již neměla být ohrožena dodávka tepla a teplé vody odběratelům.

MARSERVIS, s.r.o.  sice tvrdí, že město Chodov a Teplo Chodov s.r.o. jedná protiprávně, opak je však pravdou. Jednáme výhradně na základě pravomocných rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterými byla společnosti MARSERVIS, s.r.o. zrušena licence na provoz rozvodného zařízení, což je zákonným předpokladem takovou činnost vykonávat.

Jsme přesvědčeni, že po dvaceti letech soudních i správních sporů se ujmeme svého majetku a budeme jej provozovat ke prospěchu všech odběratelů tepla v Chodově.

                                                                                                                                                       

Zdeněk Süssenbeck

jednatel Teplo Chodov s.r.o.

Ve čtvrtek 07. 11. 2023 nám bylo doručeno rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o změně licence, respektive o rozšíření stávající licence společnosti Teplo Chodov s.r.o. na celý teplofikační majetek města.

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 nám bylo doručeno rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o zrušení licence společnosti MARSERVIS, s.r.o..

Nabytí právní moci rozhodnutí o změně licence je podmíněno nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení licence. Je tedy otázkou dní, kdy se novým dodavatelem tepla a teplé vody stane městská společnost Teplo Chodov s.r.o.

O dalším průběhu budeme odběratele informovat!

Kontaktujte nás